از ما حمایت کنید!

هر کمکی به برنامه «روزنامه نگاران جوان» خیلی مهم هست. و قاطعانه به ادامه سفر «پرندکان مهاجر» کمک می‌کند.

اطلاعات حساب های بانکی ما در زیر آمده است:

Alpha Bank: 353002002004804 

IBAN: GR19 0140 3530 3530 0200 2004 804 

National Bank of Greece: 650/470068-64

IBAN: GR65 0110 6500 0000 6504 7006 864

Piraeus Bank: 5080 065246 076 

IBAN: GR57 0172 0800 0050 8006 5246 076 

Add comment