Migratory Birds #24

به مناسبت روزجهانی پناهندگان در تاریخ 20 ژوئن تصمیم گرفتیم تا صفحه 24 مجله خود را به اشخاصی که هنوز در راه برای رسیدن به زندگی بهتر هستند تقدیم می کنیم . ما راجب مشکلات پناهندگان و پناهجویان و افراد زیر سن که همراهی ندارند و همچنین افرادی که معرض خشونت بابت جنسیت خود قرار گرفته اند و راجب تبعیض علیه افراد غیر- دوگانه و پروژه بزرگ در آفرقا به دلیل تعغییرات آب و هوا نوشته ایم . ما برای رویای به دست آوردن عدل و عدالت اینجا هستیم !