Migratory Birds #20

روزنامه پرندگان مهاجر مانند کودکی است که ما خالق آن هستیم و حالا او وارد بیستمین مرحله از زندگی اش شده است . دیگر کودک نیست ،راه رفتن را یاد گرفته و نوجوانی را پشت سر گذاشته و وارد دنیای بزرگسالی شده است . دنیایی که برایش علاوه بر شادی ،ترس از بزرگ شدن را نیز دارد . ما طی این بیست شماره چاپ از روزنامه پا به پای هم ،شانه به شانه هم و در کنار هم با هر رنگ و مذهب و اعتقاد و ملیتی که بودیم رشد کردیم و از بسیاری از مشکلات گذشتیم .