سوال بی جواب

نامە ای بە ریحانە ، دختر کوچکی از کمپ کاراتپە کە در این ویدیو از شرایط کمپ و از رویاهای خود  می گوید.  سلام ریحانه عزیز! اول از همه ممنونم که از صدا و تریبونی که داشتی استفاده کردی و صدای کودکان کمپ کاراتپه...

٧ /١٠ /٢٠٢٠  روز غروب  “طلوع طلایی”

چهارشنبە هفتم اکتبر ٢٠٢٠. روزی کە در این دنیای شلختە  ١٧ سالە شدم. روزی فراموش ناشدنی  کە در تاریخ بە ثبت رسید و از ذهن آنهایی کە با تمام وجودشان برای مادری کە آن روز بە حق خودش رسیدە بود، فریاد شادی سر دادند...

روز جهانی پرندگان مهاجر 

مهاجرت پرندگان بسیار هیجان انگیز است. هیچ  گروه دیگری از حیوانات بە اندازە ی پرندگان  متحرک نیستند. مهاجرت سالانە ی میلیاردها پرندە یکی از باشکوه ترین  پدیدە های  طبیعت است.   توانایی  پرواز بە آنها این امکان...

در کجای این کتاب تاریخی گم شده ایم؟

ما درچاپ ۱۳روزنامه پرندگان مهاجرمقاله ای به نشررساندیم مبنی بر اینکه مهاجرینی که جواب پناهندگی شان را قبل ازآگوست ۲۰۱۷ دریافت کرده اند،باید خانه هایشان را ترک کنند و کمکهای نقدی دیگربه آنها تعلق نمی گیرد.این...

مسالە ی جورج فلوید: قطرە ای کە لیوان را لبریز کرد

 فوت یک قربانی دیگر نژادپرستی سیستماتیک در ایالات متحدە ی  آمریکا  در بیست و پنجم ماه می در مینسوتا بە ثبت رسید. یک شهروند سیاه پوست دیگر بە دست پلیس های سفید پوست جان خود را از دست داد. این برای اولین بار...

مقالات منتخب

آخرین مقاله ها

درآشیانە ماندیم

در ماههای گذشتە کە همگی در خانە ها ماندند، پرندگان مهاجر نیز برای مدتی از سفرشان بازایستادند ودر آشیانە ماندند. یک شیوع همگانی همە ی ما را ناچار کرد کە در بسیاری از مسائلی کە آنها را ثابت شدە می پنداشتیم، بازنگری کردە و...

آخرین موضوعات

پشتیبانان