Photo by Greek Paraolympic Commmittee

اگر ارادە کنی

عموما موفقیت های ورزشکاران بسیارچشمگیر است. اما ورزشکارانی هم  هستند کە در رشتە هایی از پارالمپیک بە قهرمانی می رسند در حالی کە موفقیتهایشان زیاد بە چشم نمی آید. آنها نە تنها شهامت خود را از دست ندادە اند بلکە آموختە اند جسورانە و  با عزم راسخ زندگی کنند. بسیاری از این ورزشکاران در رشتە های گوناگون ورزشی مشغول فعالیت هستند.

در فکر چنین ورزشکارانی بودیم کە در تاریخ ٤ نوامبر در یک مراسم کمیتە ی پاراالمپیک شرکت کردیم. آنجا با ورزشکاران پناهندە در یونان آشنا شدیم. آنها را تشویق بە ادامەی این راه کردە و از آنها دربارە ی انگیزەهایشان پرسیدیم. 

دربخش اول این گزارش آقایان ابراهیم الحسین و حسام سامی را بە شما معرفی می کنیم. 

ابراهیم اهل کشور سوریە است. چند سالی است کە در کشور یونان زندگی می کند و در رشتە ی شنا و بسکتبال با ویلچر فعالیت می کند. وقتی پای صحبت هایش می نشینیم ماجراهای جالبی کە در زندگی اش با آنها روبەرو بودە است و همچنین آرزوی او برای رسیدن بە قلەهای دور را می شنویم. 

ابراهیم ،تا کنون با چە سختی هایی روبەرو شدە ای؟ 

مشکلات زیادند، دربارە ی بعضی از آنها می توانم صحبت کنم اما تلاش میکنم بعضی از آنها را کە مربوط بە وقایع غم انگیز گذشتە هستند، فراموش کنم.

 زنگی ورزشی من از کودکی آغاز شد، سختی های بسیاری را تحمل کردم. سخت ترین آنها زمانی بود کە پاهایم را از دست دادم. یعنی هنگامی کە پای راستم را بە طور کامل و مفصل پای چپم را از دست دادم. بعد از حادثە در سال ٢٠١٤ بە یونان آمدم. چند نفر از شهروندان یونانی بە من در پروسە ی درمانم کمک کردند ودر سال ٢٠١٦  بە ورزش برگشتە در بسیاری از مسابقات شرکت داشتە ام.

ورزش چگونە در غلبە بر مصدومیت ها بە تو کمک کردە است؟ 

من بە عنوان یک انسان، از آنجا کە ورزش می کنم، هیچ گونە معلولیتی را قبول ندارم. بە نظر من چیزی بە نام معلولیت فیزیکی وجود ندارد بلکە معلولیت بیشترروحی و روانی است. 

می توانی از تجربە ی خود در شرکت در بازیهای پارالمپیک برایمان صحبت کنی؟ 

شرکت من در بازی های ریو بهترین لحظە ی زندگی من بود و مسیری کاملا جدید را بە روی من گشود. 

ولی چگونە می توانی ورزش های شنا و بسکتبال را با هم ترکیب کنی ؟ آیا انجام هر دوی این کارها سخت نیست؟ 

این کار سختی های خود را دارد اما اگر ارادە کنی امکان پذیر است و می توانی از روی دیوارها و موانع عبور کنی. نرمش و تمرین زیاد سخت نیست. سخت تر از آن این است کە بە خانە برگردی و مشغول نظافت و مرتب کردن منزل بشوی.

اهدافت برای آیندە چیست؟ 

فکر می‌کنم کاری کە می خواهم انجام بدهم این است کە این پیام را بە همە ی انسان ها برسانم کە ما با وجود پناهندە بودن و داشتن معلولیت جسمی و مشکلات دیگر، توانایی این را داریم کە رویاهای خود را تحقق بخشیم. می خواهم در مسابقات پارالمپیک  سال ٢٠٢٠ کە در توکیوی ژاپن برگزار می شود شرکت کردە و مدال کسب کنم. همانطور کە پیشتر گفتم می خواهم افرادی کە مثل من دارای نوعی معلولیت هستند پیام من را بشنوند کە هیچ چیزدر زندگی غیرممکن نیست و انسان اگر بخواهد قادر بە انجام هر کاری می باشد. 

بزگترین افتخار زندگی ات کە تا این لحظە تجربە کردە ای، چیست؟ 

بزرگترین افتخار زندگی ام لحظە ای بود کە مشعل المپیک را در دست گرفتە بودم. اولین کسی بودم کە مشعل را حمل می کرد و حرکتم را از کمپ پناهندگان الئوناس شروع کردم. همچنین زمانی هم کە آکادمی ورزش آمریکا جایزە ی شجاع ترین ورزشکار جهان در همە ی رشتە ها را بە من اعطا کرد. 

این واقعا شگفت انگیز است. کمیته ی پارالمپیک یونان چگونه تو را کشف کرد؟ یا شاید هم تو آنها را پیدا کردی؟

بعد از حمل مشعل المپیک با کمیتە ی پارالمپیک یونان آشنا شدم. اولین پناهندە ی دارای معلولیت در یونان بودم کە در ورزشهای  پارالمپیک آغاز بە فعالیت کرد. 

بسیار از شما سپاسگزارم و امیدوارم که شما را به عنوان یک روزنامه نگار در توکیو در سال 2020 ببینم

البته. ما از تو حمایت می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. فراموش نکن که هواداران بسیاری داری
آنچه شما گفتید برای من افتخار بزرگی است. تنها چیزی که می دانم این است که راه موفقیت پر از مشکلات است و تنها کاری که می توانید انجام دهید غلبه بر آنها است

اوسام سامی اهل شهر موصل عراق است. در سال ٢٠١٤ مجبور بە ترک آنجا شد و حدود دو سال در کشور ترکیە بود تا بە یونان آمد و هم اکنون در رشتە ی شمشیربازی با ویلچر مشغول بە فعالیت است

اوسام ، می توانی کمی دربارە ی موفقیت های ورزشی ات و مسابقاتی کە در آنها شرکت کردە ای برایمان بگویی؟

در حال حاضر موفقیت حائز اهمیتی ندارم کە دربارەاش صحبت کنم. فقط در چند مسابقە شرکت کردە ام. انتظار برای گرفتن قبولی پناهندگی و گرفتن اسناد رسمی مانعی برای شرکت در مسابقات قهرمانی بود. اما در مسابقات محلی در سطح آتن شرکت داشتە ام. شرکت در این مسابقات انگیزە ی شرکت بیشتر در مسابقات قهرمانی را بە من دادن

مصدومیت چە تاثیری بە زندگی روزانە ی شما گذاشتە است؟ 

من مشکل خاصی ندارم و از لحاظ حرفە ای عکاس هستم  کە نیازی بە تلاش فیزیکی زیادی ندارد.در کل ناتوانی جسمی من بسیار جزیی است و مانعی در راه رفتن و تحرک آزاد من ایجاد نمی کند و در آیندە نیز قابل درمان است و تاثیری از نظر اجتماعی یا عملی بر من ندارد 

رشتە ی ورزشی تو چیست و چطور شروع کردی؟ 

رشتە ی ورزشی من شمشیربازی با ویلچر است.سازمان سولیداریتی کە مسئول پروندە ام است بە من پیشنهاد داد با رشتە های ورزشی پارالمپیک آشنا شوم. رشتە های مختلفی را امتحان کردم تا اینکە حدود یک سال پیش رشتە ی شمشیربازی را انتخاب کردم 

هدفت چیست؟ 

مثل هر انسانی کە هدفش کسب موفقیت است من هم امیدوارم بە سطح خوبی از آمادگی رسیدە و درمسابقات قهرمانی شرکت کنم و صاحب مدال قهرمانی بشوم و کە موجب بالارفتن  پرچم کشورم شود. این بی‌نهایت من را خوشحال خواهد کرد

 پیام تو برای پناهندگان دارای معلولیت کە در یونان زندگی می کنند، چیست؟

دوست ندارم از واژە ی معلولیت استفادە کنم بە همین دلیل پیامم برای انسانهایی کە دارای ارادە هستند این است کە خود را رها ساختە و اجازە ندهند هیچ چیزی بر سر راهشان مانع ایجاد کند. این موانع می خواهند درهای زندگی را بە روی شما ببندند. اما شما قادر بە هر کاری در زندگی هستید. بە محض یافتن فرصتی سعی کنید نهایت استفادە را از آن بردە وتحت تاثیر افکار منفی قرار نگیرید. 

بهترین نمونە ابراهیم الحسین است کە بە موفقیت های بزرگی دست یافتە و در مسابقات بین المللی شرکت داشتە است. ابراهیم هم بە عنوان یک پناهندە بە اینجا آمد. از فرصتها بهرە بگیرید و بە ورزش های پارالمپیک مشغول شوید. بایستی  گرە هایی کە تاثیر منفی بر ذهن شـما می گذارند را باز کنید. چون بعضی ها فرض می کنند کە معلولین نمی توانند برای جامعە مفید باشند، بە همین دلیل بە آنها توصیە می کنم کە محدودیت ها و موانع معلولیت را پشت سر بگذارند. هرچند من  شخصا معتقدم  کە معلولیت هیچ معنایی ندارد. من فقط قدرت ارادە ی انسانی را می شناسم. 

ورزشهای پارالمپیک چە تاثیری بر زندگی شما داشتە است؟ 

ورزش روشی برای فرار از زندگی روزمرە ی پناهندگی بود. ورزشهای پارالمپیک برای جذب و ادغام اجتماعی بسیار مفید هستند. همچنین شرکت در مسابقات این امکان را بە شما می دهد تا با افراد جدیدی آشنا شویم. برای من نقطە ی کلیدی تغییر از صفر تا بی نهایت بود.

همانطور کە پیش‌تر توضیح دادم ورزشکاران پارالمپیک نمایندگان تیمشان هستند. در مسابقات شرکت کردە و بە ما درس زندگی می دهند. حتی کسانی کە معلولیتی ندارند نیز بایستی همە ی سعی و تلاش خود را برای بهبود وضع  زندگی بە کاربستە و ورزشکارانی کە در مسابقات پارالمپیک شرکت می کنند را تشویق کنند. بایستی بە چنین انسانهایی کە  بە معلولیت اجازە نمی دهند تا مانعی بر سر راهشان باشد، افتخار کنیم. آنها تلاش می کنند بە ما بیاموزند کە ما هم می توانیم بهتر از آنچە  کە هستیم باشیم.  

Photo by Greek Paralympic Commmittee

مرتضی رحیمی 

عمر فاروق  

نورا الفاندی

زین علی 

عبدالرحمان مادالا

Young Journalists

Add comment