Photo by Cecilia Andersin 

نامه ایی از یک شهر

به همه کشورهای کرە ی  زمین

من آتن هستم، مادر دموکراسی و آزادی بیان. گهوار ی تمدن  و دانش. ایده هایی که هزاران سال پیش اینجا به دنیا آمده اند  تا کنون  زندە هستند  و به  سراسر جهان سفر کرده اند. هر کسی  میتوانست  هر لحظە  بە پشت تریبون فضای عمومی  رفتە و نظر خود را آزادانه بیان کند و اکنون  نوبت من است.

در طول تاریخ  همانند چهار راهی بوده ام برای پیوند  فرهنگ ها و ارزشهای گوناگون  .قارە هایی کە در   همسایگی من هستند ایده هایشان را با هم  مبادله کرده اند و از هزاران سال پیش تا کنون موجهای انسانی بە تعادل رسیدە اند. در حال حاضر این تعادل  بە هم خورده است. از سال 2015، بیش از یک میلیون پناهنده  از من و کشور من  درخواست حمایت کرده اند. اینجاست کە این تشریک مساعی پایان می پذیرد. وقتی که فوج انسان ها  از شرق به  این سمت  می آیند ، اروپا دست به سینه ایستادە  و از پذیرش آنها اجتناب می ورزد. 

بحران پناهندگان یک مسئله سیاسی و یا  اقتصآدی نیست. یک بحران انسانی است که نیاز به کمک بشردوستانه دارد. ساکنین  شهر من جمع شده اند و در حال کمک به نیازمندان هستند . در حالی  که دولت آماده استفاده از منابع و تسهیل امور نیست و به اندازه کافی کمک نمی کند، سازمان ها و داوطلبان وضعیت را نجات می دهند. آنها  نیازمندی های ضروری از قبیل  آموزش و حمایت پناهندگان را تامین میکنند.  حدود یک سوم کودکان پناهنده در یونان  بە مدرسە می روند. اگرچه کە قابل درک است کە آموزش بە یک زبان خارجی در یک کشور خارجی بسیار دشوار است. و اینجاست کە مراکز ادغام پناهندگان وارد گود می شوند.  

از طریق یک روند ادغام مناسب، کسانی که همه چیز خود  را از دست داده اند می توانند در صلح و آرامش جایگاه خود را بازیابند. بە یمن قدرت  اتحاد آتنی ها  ، مرزهای  بین ما از بین رفتە اند . با وجود اینکە  در سیاست  نظرات متفاوتی  وجود دارد، موج  ورود  پناهندگان آنقدر  بزرگ است کە  هیچ انتخاب  دیگری نداریم. ما  نمی توانیم به این انسان پشت  کنیم  همانطور که  کشورهای دیگر این کار را میکنند . ما نمی توانیم  بە دلیل کمبود منابع بە آنها نە بگوییم. ما موظف بە کمک کردن هستیم. همینطور شما 

آتن در طول تاریخ، الگویی برای کشورهای دیگر بوده است. نسخه های پارتنون را می توان در همه جا در جهان پیدا کرد و دموکراسی یک شکل تثبیت شدە ی  حکومت داری است. اما هنوز هم  بسیاری از شما بی تفاوت هستند و وانمود می کنید که این  مشکل شما نیست. اجازه دهید  باز هم الگوی  شما  باشم . همچنان کە هزاران سال پیش  از  الگوی مردم آتن پیروی  می کردید حالا هم همین گونە عمل کنید وبە این انسان ها یک فرصت مجدد بدهید. 

Photo by Cecilia Andersin 

لینا لنگ

Young Journalists

Add comment