دستە بندی - سیاست

چرا بیشتر مهاجرین افغانستانی امکان بازگشت بە کشور خود را ندارند؟

بنا بر گفتە های آقای نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت شدگان افغانستان جمعیت مهاجرین افغان کە بە کشورهای همسایە یا سایر کشورهای جهان مهاجرت کردە اند نزدیک بە ٦ و نیم میلیون نفر تخمین زدە می شود کە تنها ٢و نیم...

٧ /١٠ /٢٠٢٠  روز غروب  “طلوع طلایی”

چهارشنبە هفتم اکتبر ٢٠٢٠. روزی کە در این دنیای شلختە  ١٧ سالە شدم. روزی فراموش ناشدنی  کە در تاریخ بە ثبت رسید و از ذهن آنهایی کە با تمام وجودشان برای مادری کە آن روز بە حق خودش رسیدە بود، فریاد شادی سر دادند ، محو...

سومالی در دوران کورونا 

اولین مورد تایید شدە ی ابتلا بە ویروس کرونا در تاریخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ در شهر موگادیشو بە ثبت رسید. بە گفتە ی  وزارت بهداشت و درمان این فرد دانشجویی بود کە بە تازگی از کشور چین بازگشتە بود.   بسیاری از ساکنین موگادیشو از ...