دستە بندی - نظرات

حق آگاهی دادن یک حق همگانی است !

در دنیای امروزی رسانه ها نقش مهمی را در عرصه اطلاع رسانی به مردم ایفا می کنند و خبرنگار به عنوان کلید اصلی در این عرصه ایفای نقش می کند . خبرنگار یعنی شخصی که با مردم در ارتباط است ، به وقایع جامعه آگاه است و دنبال...

بیست خاطرە  از دوران انتشار بیست شمارە ی گذشتە ی ” پرندگان مهاجر” کە هرگز فراموششان نخواهیم کرد.

١–شبهایی را کە  دم در خیمە هایمان  می نشستیم و مقالات خود را آمادە می کردیم.  ٢–لحظە ای را کە در یک کافی شاپ  نشستە بودیم و دربارەی اسم روزنامە بحث و گفتگو می کردیم و همگی بە اتفاق آرا  نام ” پرندگان...

از نابودی آیندە ی ما دست بردارید!

نامە ای از کمپ پناهندگان ریچونا پس از ترک کشورم و رسیدن بە خاک اروپا ، هرگز تصورش را نمی کردم کە در تظاهراتهایی برای بە دست آوردن حق مسلم خود در دسترسی بە آموزش و پرورش شرکت کنم.  من ترس از دست دادن  دسترسی بە تحصیل ،...