آیا نگران گرم شدن زمین هستید؟

و سوالات دیگری در یک مناظرە ی متفاوت بین کاندیداهای شهرداری آتن کە توسط کودکان و روزنامە نگاران جوان  شبکە ی حقوق کودک برگزار شد.

مناظرە ی ای متفاوت درعصر روز جمعە سوم ماه می سال ٢٠١٩ در دفتر شبکە ی حقوق کودک برگزار شد. بچە ها کاندیداهای شهرداری آتن را بە دفتر خود دعوت کردە بودند. آقایان پاولوس غرولانوس، ناسوس ایلیوپولوس،پتروس کونستانتینوو، کوستاس باکویانیس و آقای تئودوروس بناتوس بە نمایندگی از آقای نیکوس سوفیانوس در این مناظرە شرکت کردند. بچە ها می خواستند تا از دیدگاه خود در رابطە با شهرشان صحبت کردە و سوالات معمول و گاه غیرمعمولشان را از این کاندیداها بپرسند. 

کودکان و نوجوانان ٦ تا ١٩ سالە  پس از هم اندیشی و گفت و گو با یکدیگر، مشکلات محلات و راه حل های پیشنهادی  و دغدغە های خود در رابطە با رفتار شهروندان و هر آنچە را کە می خواستند دربارە ی زندگی هر یک از کاندیداها بدانند از پیش نوشتە بودند. 

کاندیداها با جدیت تمام بە سوالات پاسخ می دادند و سعی داشتند کە با زبان سادە و دقیق دیدگاه های خود را بە بچە ها توضیح دهند و همان طور کە از آنها خواستە شدە بود از تجربیات دوران مدرسە ی خود نیز خاطراتی را تعریف کردند. 

١-آیا گرم شدن زمین شما را نگران می سازد؟ چە اقداماتی را در این زمینە در شهر آتن بە اجرا در می آورید؟ 

پاولوس غروولانوس: بایستی تردد خودروها را محدود کنیم تا فضای بیشتری در اختیار عابرین پیادە و وسایل  حمل و نقل عمومی قرار گیرد و همچنین می توانیم مواد جدیدی را در ساخت و ساز ها بە کار بگیریم تا بە جای آسفالت خیابان ها کە حرارت را بە خود جذب می کنند از آنها استفادە کنیم. 

البتە اگر بە جز منافع زیست محیطی ،منافع اقتصادی شهروندان همچون سود ناشی از استفادە از انرژی سبز ارزان قیمت و ایجاد مشاغل جدید را نیز در نظرنگیریم ، این طرح ها نتیجە بخش نخواهند بود. 

ناسوس ایلیوپولوس: آتن عضو شبکە ای  از شهرهای اروپایی است کە در تلاش برای مقابلە با تغییرات اقلیمی هستند. اما پروسە ی بازیافت بە شکل سیستماتیک انجام نمی شود و زبالە ها وپسماندها وضع  محیط زیست را وخیم تر می کنند. می توانیم  با استفادە از مواد و مصالحی کە آسیبی بە طبیعت  نمی رسانند از جذب حرارت در ساختمانها و خیابان ها و پیادەروها جلوگیری کنیم. ضرورت  ایجاب می کند تا با استفادە ی بهینە از اراضی شهرداری آتن، فضاهای سبز شهری را گسترش دادە  و همچنین بایستی از انرژی های نوین  همچون نور خورشید استفادە کنیم. بە عنوان نمونە می توان از آبگرمکن های خورشیدی برای گرم کردن آب و از پنل های خورشیدی (فوتو ولتایک ها) برای تولید برق استفادە کنیم. 

کوستاس باکویانیس: همە ی شهرهای اروپایی  با اعمال محدودیت در مراکز شهرها، خود را برای گذار بە دوران پس از خودرو آمادە می کنند. بایستی تسهیلاتی را در نظر بگیریم کە انگیزە ی استفادە از ماشین های برقی و دوچرخە بیشتر شود. برای این کار لازم است ابتدا خطوط ویژە ی دوچرخەسواری احداث شوند.

همچنین، همانطور کە پیشترذکر شد با استفادە از مواد و مصالحی همچون آسفالت سفید می توان  بە خنک شدن شهر کمک بهینە ای کرد. می توان با تبدیل فضاهای خالی کوچک بە پارک و فضای سبز کە بە آنها اصطلاحا پارکهای جیبی می گویند بە توسعە ی فضای سبز کمک کنیم. مسائلی همچون بازیافت و بهینە سازی ساختمانها برای صرفە جویی در مصرف انرژی و موارد دیگر بایستی در چهارچوب یک استراتژی همە جانبە مد نظر قرار گرفتە شوند تا همزمان هم بە طرح ها و اقدامات محیط زیستی و هم  بە شهروندان و زندگی روزمرە ی آنان پرداختە شود. 

تئودوروس بناتوس: متاسفانە خدمات فضای سبز و معماری فضاهای شهری جزو هزینە های مضاعف و بیهودە قلمداد می شوند و نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای این خدمات تامین نمی شود. در بخش خدمات تجمیع زبالە و بازیافت ایدە ی واگذاری آن بە بخش خصوصی در حال پیگیری است. و این شرکت ها همچنان با استفادە از روش های خطرناکی همچون سوزاندن زبالە ها  بە محیط زیست آسیب میرسانند و هزینە ی خدماتشان نیز گران تر است. 

 همچنین در زمینە ی امنیت و امداد شهری در مواردی از قبیل سیل، آتش سوزی یا زلزلە نیز بە همین ترتیب عمل می شود. مراکز تصمیم گیری  سیاسی  تا کنون بە مقولە ی تغییرات اقلیمی بە صورت جدی نپرداختە اند و جز خصوصی سازی تاسیسات و خدماتی کە درمقابلە با تغییرات اقلیمی و در زندگی شهروندان نقش پررنگی  دارند کار دیگری انجام ندادە اند.

پتروس کونستانتینو: در حال حاضر در همە ی اروپا تظاهرات های گستردە ای در رابطە با تغییرات اقلیمی در حال برگزاری است  کە توسط دانش آموزان با شعار ” سیستم را تغییر دهید نە اقلیم را” سازماندهی می شوند. عامل اصلی تغییرات اقلیمی استفادە از سوخت های فسیلی در وسایط نقلیە  و کارخانە هاست کە باعث ایجاد سوراخ لایە ی اوزون شدە و کرە ی زمین را گرمتر می سازد. شهرداری آتن بایستی تردد ماشین ها و سوخت فسیلی  را متوقف کردە و استفادە از وسائل حمل و نقل عمومی همچون تراموا، مترو و قطار برقی را گسترش دهد. همچنین آتن در مقایسە با  شهرهای دیگر اروپایی بە نسبت ساکنینش از درصد بسیار پایین فضای سبز برخوردار است.

Kostas Bakoyannis
Pavlos Geroulanos
Nasos Iliopoulos

آیا می دانید کە  پناهندگان زیادی از جملە کودکان،  بە زودی در خیابان خواهند ماند چرا کە برنامە ی مهمانپذیری استیا  کە شامل خدمات مسکن بە پناهندگان بود بە زودی بە اتمام می رسد. 

پتروس کونستانتینو: ما این سوال را در دو شورای شهر مطرح کردەایم. مشکل این است کە دولت  بە پناهندگانی کە درخواست پناهندگی آنها پذیرفتە شدە است یک مهلت ٣ ماهە می دهد تا منازل خود را ترک کنند بدون آنکە بە مسائلی از قبیل ادغام اجتماعی و کاریابی برای آنان  توجهی کردە باشند تا  پناهندگان بتوانند خودشان نسبت بە اجارە ی منزل خود اقدام کنند.ما معتقدیم کە این یک تصمیم سنگدلانە است کە بایستی تغییر کند و بە همین منظور هم تظاهرات و اعتصاباتی از طرف کارکنان سازمان های غیردولتی برپا شدە و ما تلاش خواهیم نمود تا تغییری در برنامە ی اسکان بە وجود نیاید.همانطور کە در رابطە با آپارتمانهای اجتماعی تلاش کردیم تا علیرغم پلمپ این آپارتمان ها توسط شهرداری همچنان افراد زیادی در این آپارتمان ها ماندند و  از دو سال پیش تا کنون در این آپارتمان ها زندگی میکنند. 

پاولوس غرولانوس: در رابطە با برنامە های مربوط بە اسکان پناهندگان  و همچنین   مبارزە با مواد مخدر بزرگترین مشکل بە عدم هماهنگی نهاد های ذیربط  برمی گردد. ادغام بە معنای یک برنامە ی اسکان یا ترک مواد مخدر نیست. لازم است ببینیم کە قبل و بعد از هر برنامە چە اتفاقی می افتد. بە عنوان مثال چگونە یک فرد می تواند بعد از اتمام برنامە مشغول بە کار شود. متاسفانە این مسالە در تمام برنامە های اجتماعی شهرداری و دولت وجود دارد کە روی یک برنامە ی کامل و جامع حمایتی در راستای ادغام کامل فرد در جامعە کار نمی کنند و بە طور پراکندە هر نهادی مسولیت یک بخش از برنامە را بە عهدە می گیرد بدون آنکە این بخش ها  هیچ هماهنگی ای با هم داشتە باشند. 

ناسوس ایلیوپولوس: من فکر میکنم کە این یک تصمیم اشتباه است چرا کە بر اساس این منطق پیش می رود کە تا زمانی کە تقاضای پناهندگی فرد مورد قبول واقع می شود و فرد تحت پوشش برنامە ی اسکان قرار دارد بقیە ی برنامە های  ادغام اجتماعی فرد نیز همزمان پیش رفتە است و بنا براین این خانە بایستی تخلیە شود تا خانوادە ی دیگری از آن استفادە کند. همانطور کە آقای پاولوس بە آن اشارە کرد مشکل اینجاست کە چنین برنامە هایی وجود نداشتە اند تا ما بتوانیم دربارە ی ادغام کامل اجتماعی صحبت کنیم. بایستی این تصمیم تغییر کردە و و برنامە های مختلف با هم هماهنگ شدە و همزمان بایستی تلاش کنیم تا آپارتمان های بیشتری نیز برای استفادە در این برنامە  پیدا کنیم. 

کوستاس باکویانیس: در سە سال گذشتە منابع بودجە ی بسیار زیادی در اختیار داشتیم کە متاسفانە بە درستی از آنها استفادە نشد. برنامە ی اسکان  برنامە ی بسیار خوب و ارزشمندی بود کە بە عنوان یک برنامە ی کمکی بە منظور بهبود موقت اوضاع  بە اجرا درآمد. هم اکنون بایستی فلسفە ی کارمان را تغییر دهیم تا بتوانیم یک خانوادە را در جامعە ی یونانی ادغام کنیم و این امر تنها از راه اسکان هدفمند میسر است.  اسکان هدفمند یک روش اسکان  طولانی مدت است کە در آن اعضای خانوادە  مهارت ها و توانمندی های خود را از طریق فراگیری زبان یونانی بالا بردە  و برای یافتن شغل و ادغام اجتماعی آمادە می شوند. پناهندگان و مهاجرین بخشی از شهر هستند و ما باید با خود روراست باشیم و آنها را گذری فرض نگیریم.

 تئودوروس بناتوس: نبایستی این برنامە متوقف بشود چرا کە همراه با خانوادە ی پناهندگان بسیاری از کارکنان سازمان های غیر دولتی نیز بیکار می شوند. شهرداری ها  و دولت نە تنها حقوق پناهندگان و مهاجرین را تامین نمی کنند بلکە در رابطە با شهروندان یونانی نیز وضع بر همین منوال است و در نتیجە چنین طرح هایی با تاریخ انقضای معین اجرا می شوند کە فقط مبالغی پول تقسیم می شود اما راه حل مشخصی وجود ندارد.در عین حال  اجرای چنین برنامە های حمایتی ای ضروری است چرا کە در تمام سطوح سیاست ارادە ای برای تامین حقوق مردم از جملە کار و خانە و یک زندگی شرافتمندانە برای همگان وجود ندارد نە تنها برای افراد ذینفع این طرح ها.  

Theodosis Benatos
Petros Konstantinou

برای اینکە کودکان و بزرگسالان در محلاتی در آتن همچون میدان ویکتوریا احساس امنیت داشتە باشند، چە طرحی در دست اجرا دارید؟ 

پاولوس غرولانوس: بایستی مسالە ی امنیت را از پناهندگان تفکیک کنیم، چرا کە این مشکل بە کمبود زیرساخت ها برمیگردد و امکان ندارد با بیرون راندن پناهندگان از شهر این مشکل حل شدنی باشد. بایستی قبل از هر چیز روشنایی لازم را در معابر عمومی و پارک ها و محلە ها تامین کنیم. حضور پلیس شهرداری در اماکن عمومی قابل رویت و فعالیت آن بایستی نهی کنندە باشد نە سرکوبگرانە و همچنین بایستی همە ی مراکزفرهنگی همچون سالن های تئاتر، فرهنگسراها، بنیادها و گروه های هنری محلی را فعال کردە و  از این طریقشادی و نشاط را بە محلات بازگردانیم. 

ناسوس ایلیوپولوس: بە مسالە ی امنیت بایستی بە عنوان یک حق نگاه کرد واین حق بایستی  برای شهروندان یونانی و مهاجرین اعم از زن و مرد یکسان باشد. این مسالە برای یک خانم جوان بسیار حائز اهمیت است کە بدون هیچ گونە مزاحمتی در خیابان های شهر قدم بزند و احساس ترس نداشتە باشد. وظیفە ی شهرداری این است کە انزوا را شکستە و هیچ کنج تاریکی را در شهر بە جا نگذارد.روشنایی معابر موضوع بسیار مهمی است. اما با وجود اینکە شهرداری از بودجە ی لازم برای چنین طرح هایی در اختیار داشتە متاسفانە می بینیم کە چنین پروژە هایی اجرا نشدە اند و آتن همچنان یک شهر تاریک است. محلات امن محلات شاداب هستند. چیزی کە محلات را پرنشاط می کند همان مفهوم همزیستی اجتماعی است. 

کوستاس باکویانیس: پیشگیری مهمترین موضوع است چرا کە فضایی دوستانە برای خانوادە ها بە وجود می آورد کە خلافکاران در آن احساس ناامنی می کنند.و این برمیگردد بە روشنایی، نظافت، فضای سبز و در کل ظاهر اماکن عمومی. در کنار آن مبارزە با جرم و جنایت هم بسیار حائز اهمیت است و بایستی  یک مرکز هماهنگی متشکل از همە ی نهاد های ذیربط  تاسیس شود تا پلیس در مبارزە با بذهکاری بتواند عملکرد موثرتری داشتە باشد. گشت زنی مشترک  پلیس و پلیس شهرداری  میتواند ثمربخش باشد البتە بایستیبە موازات آن  امکانات و پرسنل  پلیس شهرداری را افزایش دهیم و در موارد نیاز دراماکنی همچون پدیون توو آریوس ( پارک خیابان الکساندرا) از شرکت های امنیتی خصوصی استفادە کنیم. 

تئودوروس بناتوس: این مسالە کە ما  در سال ٢٠١٩ موضوع روشنایی را در آتن کشف کردە ایم سوال برانگیز است. دلیل تاریکی شهر آتن این است کە واحد روشنایی معابر شهرداری با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات روبە روست و با قبول هزینە های بسیار بالا در حال واگذاری بە بخش خصوصی است. شهرداری نبایستی نقش پلیس را برعهدە بگیرد. آن هم در حالی کە نیروهای پلیس مشغول سرکوب تظاهرکنندگان در مرکز شهر هستند و در محلات اثری از آنان نیست. این مشکل با آوردن پلیس شهرداری بە میدانها و پارکها حل شدنی نیست. محلاتی در شهر  وجود دارند کە پشت گوش انداختە شدە اند در حالی کە محلاتی دیگر بە خاطر منافع شخصی  برخی از افراد ، تمیز و روشن است. چالش اصلی ما بایستی این موضوع  باشد. 

پتروس کونستانتینو: قبل از هر چیز بایستی بە جنایت و تبهکاری ثروتمندان پرداختە شود بە ویژە در زمانە ای کە شهرها و روستاها بمباران می شوند و انسانهای زیادی در دریاها غرق می شوند و یا هنگامی کە یک کارخانە تعطیل می شود و کارگران آن از کار بیکار می شوند.این است کە با چشم پوشی بە این جنایت ها و تمرکز بر میدان ویکتوریا سعر در مقابلە  با بذهکاری فقرا داریم. پلیس راه حل مشکل نیست. نە پلیس خصوصی نە پلیس دولتی. بلکە راه حل این است کە یک سیاست عمومی واحد بایستی شکل بگیرد تا حق همگان محترم شـردە شود و برای افراد بیکار اشتغالزایی کند تا بتوانند شرافتمندانە زندگی کنند و زندگی آنها وابستە بە کار قاچاق نبودە و قربانی انواع  سواستفادە ی جنسی و غیرە نشوند. 

با وجود اینکە کاندیدا ها بایستی در جلسات دیگری هم شرکت می کردند اما حتی پس از پایان وقت برنامەریزی شدە برای مناظرە نیز در همان مکان ماندند. چرا کە سوالات بیشماری همچنان باقی ماندە بودند  حاضرین مشتاق بە ادامە ی مباحث بودند. 

بچە ها فرصت نکردند تا سوالات بیشتری کە از پیش آمادە کردە بودند را بپرسند. سوالاتی همچون ” آیا شما با هم دوست هستید؟ ”  ” آیا همچنان با هم دوست باقی می مانید؟” اما  آنها را در قالب آرزوها و درخواست های خود مطرح کردند و دعا کردند  کە فردای بعد از انتخابات باز همچنان با هم همکاری داشتە باشند تا لااقل حق کودکان برای  زندگی در شهر آتن ڕعایت شود. 

پرندگان مهاجر

Young Journalists

Add comment