دستە بندی - جامعه

آینده دنیا با کودکان کار به خطر می افتد

براساس گزارش یونیسف در مورد کودکانی که کار میکنند، در سراسر جهان از هر ده کودک تقریباً یک نفر کار می کند و همه گیری ویروس کرونا تهدیدی است برای افزایش این میزان.  این کودکان به دلیل ناتوانی والدین خود در تامین زندگی...

حق آگاهی دادن یک حق همگانی است !

در دنیای امروزی رسانه ها نقش مهمی را در عرصه اطلاع رسانی به مردم ایفا می کنند و خبرنگار به عنوان کلید اصلی در این عرصه ایفای نقش می کند . خبرنگار یعنی شخصی که با مردم در ارتباط است ، به وقایع جامعه آگاه است و دنبال...

چرا بیشتر مهاجرین افغانستانی امکان بازگشت بە کشور خود را ندارند؟

بنا بر گفتە های آقای نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت شدگان افغانستان جمعیت مهاجرین افغان کە بە کشورهای همسایە یا سایر کشورهای جهان مهاجرت کردە اند نزدیک بە ٦ و نیم میلیون نفر تخمین زدە می شود کە تنها ٢و نیم...