دستە بندی - جامعه

حق و حقوق زنان در افعانستان

طبق گزارش سازمان ملل آخرین آمار جمعیت افغانستان 33 میلیون می باشد که 16.1 میلیون مونث و 16.9 میلیون مذکر هستند. در افغانستان متولد شدن یک دختر اتفاق خوبی برای اکثریت خانواده ها نمی باشد و دلیل آن نداشتن قابلیت نسبت به...

تا کی؟

آیلان کوچولو یکی از بسیاری مهاجران کوچک بود که با به خطر انداختن زندگی خود به شکار یک زندگی بهتر آمد. افکار عمومی در سراسر جهان در سال 2015 غرق شدن یک کودک را با غم و اندوه تماشا کرد، ادعا می کرد که شوکه شده است و...

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم قتل نیکوس سامبانیس و کوستاس فراگولیس سم نژادپرستی را به وضوح نمایش داد ! دو کودک نوجوان را از آینده خود محروم کرد و جامعه خشمگین را به دنبال قطره ای...