دستە بندی - جامعه

ما سایدو های بیشتری می خواهیم!

چند ماه پیش پرونده درخواست پناهندگی سایدو , شخصی زیر سن قانونی از کشور گینه رد شد و این خبر در دسمبر سال گذشته در شبکه خبر پخش شد . پرونده درخواست او به محض رسیدن به سن قانونی چون دیگر زیر پوشش حمایت اشخاص زیر سن نبود...

ما با هم میتوانیم !

نتایج جنگ و ستیز این است که مردم مجبور شوند از کشور خود برای به دست آوردن امنیت و ایمنی فرار کنند . در طول سفر یک پناهنده باید برای رسیدن به کشور مقصد خود دشواری های زیادی را پشت سر گذارد . همه چیز بستگی به مسیرهای...

مشکلات روزمره در زندگی یک شخص نا-دوگانه

همه ما با تعصب و پیش داوری به جنسیت مرد و زن نگاه میکنیم و همیشه اشخاصی که با هیچکدوم از آن دو جنسیت مطابقت ندارند را نادیده میگیریم . استدلال من این است که وحشیانه ترین تبعیض نژادی عدم اگاهی و بی تفاوتی راجب یک قشر است...