دستە بندی - داستان مهاجران

آینده دنیا با کودکان کار به خطر می افتد

براساس گزارش یونیسف در مورد کودکانی که کار میکنند، در سراسر جهان از هر ده کودک تقریباً یک نفر کار می کند و همه گیری ویروس کرونا تهدیدی است برای افزایش این میزان.  این کودکان به دلیل ناتوانی والدین خود در تامین زندگی...

به نام رویاها

یکی از رویاهای من، سفر به دور جهان است و بزرگترین رویای زندگیم سفر به وطنم افغانستان است. خانه ی بزرگی که متعلق به آن هستم و هرگز آن را ندیده ام! این بزرگترین رویای زندگی من است! با بە حقیقت پیوستن این رویا می توانم...

از نابودی آیندە ی ما دست بردارید!

نامە ای از کمپ پناهندگان ریچونا پس از ترک کشورم و رسیدن بە خاک اروپا ، هرگز تصورش را نمی کردم کە در تظاهراتهایی برای بە دست آوردن حق مسلم خود در دسترسی بە آموزش و پرورش شرکت کنم.  من ترس از دست دادن  دسترسی بە تحصیل ،...