P

هر شخص حقوقی دارد !

همه ما فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی ، به عنوان یک انسان ، باسیتی ازحق و حقوقی به یک اندازه و برابر برخوردار باشیم. این یکی از اصول اساسی اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است. آیا در جامعه شما این اصل رعایت می شود؟ 

۲۰ نوامبر مصادف است با روز جهانی حقوق کودکان و ما نیز نوزدهمین  شماره ی روزنامه در سال ۲۰۲۰ را به این موضوع اختصاص داده ایم. ازهمین جا این روز را به تمام کودکان جهان تبریک می گوییم و آرزوی جهانی سرشار از شادی ، سلامتی ، امنیت و صلح به دور از خشونت ، جنگ و فقر را برای آنها داریم. 

تیم نویسندگان ما دراین شماره به موضوعاتی پیرامون بعضی ازحقوق نادیده گرفته شده کودکان مهاجر در زمینه حق تحصیل پرداخته است که شما آن را درقالب مقالە ای تحت عنوان “نامه ای از کمپ ریچونا به جهان “می خوانید. با شما اطلاعاتی را درباره وضعیت کودکان بی سرپرست و محیط زندگی آنها به اشتراک می گذاریم. نگرانی مان را درباره پدیدە ی فرزندخواندگی غیر قانونی که درسراسر جهان اتفاق می افتد، ابراز کرده ایم. از آنجایی کە کودکان همیشە کودک باقی نمی مانند و روزی بزرگ می شوند ما حقوق بشر را نیز فراموش نکرده ایم و در مقالە ای کە بە  موضوع زاک ، فعال همجنسگرای یونانی که در آتن کشته شد ، می پردازد، اهمیت آن را بە همگان یادآور شدە ایم.  

اگر شما روزنامه را ورق بزنید چشمهایتان را تصاویر زیبایی از یک نمایشگاه عکاسی با مضمون امید نوازش خواهد کرد، دو داستان زیبا نیز داریم که از شهر تسالونیکی مهمان این شماره ما شده اند و می توانید در جاده خوشبختی و سعادت نیز قدمی بزنید.

در آخر بلند و رسا اعلام می کنیم که بە حمایت خود از حقمان در آزادی بیان از طریق این روزنامه ادامه خواهیم داد. 

مهدیه حسینی

Add comment