Photo by Siddik

وطن ما انسان است

دوستی : دست در دست هم دادن زمانی که ما در مورد دوستی میان انسان ها صحبت می کنیم؛ دو نت موسیقی متفاوت ولی هماهنگ زمانی که ما در مورد دوستی بین فرهنگ ها صحبت می کنیم. صلح زمانی که ما در مورد دوستی بین مردم صحبت می کنیم.

دوستی. روز30 جولای به روز دوستی اختصاص داده شده است، جشنی که نه جسم انسانها بلکه قلب آنها را به هم نزدیک می کند. بیست و ششمین شماره مجله پرندگان مهاجر نیز به دوستی اختصاص داده شده است، انتخاب برای برجسته کردن تراژدی هایی مانند غرق شدن کشتی Pylos، که هزاران پناهنده و مهاجر را به تاریکی محکوم کرد. همچنین باید در مورد تبعیض و خشونتی که جامعه کولی های یونانی با آن روبرو هستند صحبت کنیم و صدای داستان های پناهندگان که سعی می کنند تجربیاتی را که هرگز در چند خط جا نمی شوند را بیان کنند.

قدرت هنر در این موضوع به آگاهی رسانی و بازتاب کمک خواهد کرد. بچه ها از طریق عکس های که خود گرفته اند ما را به فاجعه اسمیرنی و دیگر شهرهای یونانی در آسیای صغیر باز می گردانند. در مکالمه بین دیروز و امروز، آنها ما را به نمایشگاه اتاق هنرهای تجسمی یونان “1922-2022 Exodus – Diexodus” معرفی می کنند.

“زمین یک تقاطع ساخته شده برای عبورماشین آلات جنگی و مخرب نیست،” آقای نیکیفوروس ورتاکوس شاعر یونانی می نویسد.

رویای یک کودک صلح است

رویای یک مادر صلح است

کلمات عشقانه زیر درختان صلح است.»

یانیس ریتسوس به ما یادآوری می کند.

یا همان طور که حسن کوچولو در مقاله اش به ما می گوید صلح شادترین پایان است» و ما اضافه می کنیم: بهترین راه برای رسیدن به صلح، مبارزه برای بدست آوردن آن است. به هر کسی که می خواهد مردم را از هم جدا کند، ما پاسخ می دهیم: “میهن ما انسان است”¹.

¹شاعر نیکیفوروس ورتاکوس

پرندگان مهاجر

Add comment