درآشیانە ماندیم

در ماههای گذشتە کە همگی در خانە ها ماندند، پرندگان مهاجر نیز برای مدتی از سفرشان بازایستادند ودر آشیانە ماندند. یک شیوع همگانی همە ی ما را ناچار کرد کە در بسیاری از مسائلی کە آنها را ثابت شدە می پنداشتیم، بازنگری کردە و اهمیت همبستگی و تلاش جمعی را بازشناسی کنیم.

اما سوالی کە ذهن ما را بە خود مشغول کردە بود این بود کە تکلیف آنهایی کە خانە ندارند چیست ؟ چە اقدامات پیشگیرانە ای را می توانستند در پیش بگیرند در حالی کە حتی پیش از شیوع همگانی نیز رعایت نکات و مقررات اولیە ی بهداشتی برایشان بە سختی امکان پذیر بود.

قرنطینە ما را از هم دور کرد. گاهی اوقات کسل کنندە بود ، گاهی استرس زا و گاهی نیز خلاقانە بود و استعداد های جدیدی را در خود کشف کردیم. نوشتیم، نقاشی کشیدیم، آشپزی کردیم، زبان خارجی آموختیم،. در طول این مدت سایت migratorybirds.gr را غنی تر کردیم و از این پس  شما می توانید بە همە ی شمارە های قبلی پرندگان مهاجر دسترسی داشتە باشید. مجددا ((رادیو قاصدک)) را با یک پادکست راه اندازی کردیم و در آن پادکست توضیح دادیم کە این دوران برای ما بە چە معناست؟

اعضای گروه همچنان با هم در تماس بودند، در آشیانە ماندیم و همچنان فعال بودیم. سیر تحولات را پیگیری می کردیم نگرانی های زیادی داشتیم کە دربارە ی آنها در شمارە ی ۱۸ روزنامە نوشتە ایم.دربارە ی بحران شیوع همگانی و دوران قرنطینە نوشتە ایم کە درسهای زیادی برای آموختن بە ما داشت. دربارە ی تاثیرات این شیوع همگانی بر ارتباطات در روابط انسانی نیز سخن گفتە ایم. همچنین وضعیت  کودکان در این شرایط ویژە را در منطقە ی امن کمپ اسخیستو شرح دادە و در ارتباط با موضوع جورج فلوید و جنبش (( نمی توانم نفس بکشم )) دربارەی نژادپرستی در قرن بیست و یکم صحبت می کنیم و نگران مسالە ی اسکان پناهجویان هستیم ما از زاویە ی دید خود بە نسل خودمان کە کاملا با تکنولوژی نوین عجین شدە است، می نگریم. در صفحە ی آزاد پایانی  ،پیامهایمان را از پس کوران دوران قرنطینە برایتان می فرستیم.

پرندگان مهاجر