سومالی در دوران کورونا 

اولین مورد تایید شدە ی ابتلا بە ویروس کرونا در تاریخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ در شهر موگادیشو بە ثبت رسید. بە گفتە ی  وزارت بهداشت و درمان این فرد دانشجویی بود کە بە تازگی از کشور چین بازگشتە بود.  

بسیاری از ساکنین موگادیشو از  وجود این ویروس آگاهی ندارند. روزانە مردم بسیاری می میرند. اما برخی هنوز بە وجود ویروس باور ندارند. در آنجا فصل بارندگی است و بسیاری از مردم می پندارند کە سرفە هایشان بە خاطر سرماخوردگی است. جامعە پزشکی سومالیا اعلام کرد کە در صورتی کە اقدامات پیشگیرانە اتخاذ نشود، همەگیری بیماری ممکن است  بیشتر از هر کشور دیگری موجب مرگ و میر مردم شود. 

دولت سومالی از اتخاذ اقدامات پیشگیرانە ای جهت جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس خبر داد. بنا بر اظهارات نخست وزیر این کشور،  مدارس و دانشگاهها بستە شده و  تجمعات  عمومی  ممنوع است. با این حال دولت با چالش های متعددی در  بسیاری از مناطق  کشور رو بە روست و مجبور شد تا از ورود شهروندان بە مرکز کشور جلوگیری کند. 

بسیاری از مناطق این کشور تحت کنترل یک سازمان شبە نظامی نزدیک بە القاعدە  و الشباب هستند کە اجازە ی درز هیچ گونە اطلاعات و اخباری در رابطە با شیوع ویروس کرونا را در این مناطق نمی دهند. رابطە ی  متشنج دولت مرکزی و ایالات فدرال وضعیت را از آنچە که هست ،بدتر می کند. متاسفانە دولت  از قدرت محدودی  برای انجام کارهایی کە بایستی انجام دهد برخوردار است. 

در زمان نگارش این مطلب، موارد ابتلای بە ویروس  کرونا در کشور سومالی ٩٢٨ نفر،  تعداد فوت شدگان ٤٤  نفر و تعداد افراد بهبود یافتە نیز بە رقم ١٠٦ رسیدە است. 

بە توصیە های بهداشتی عمل کردە و خود، خانوادە و جامعە تان را نجات دهید.