دستە بندی - روانشناسی

مسیر خوشبختی

انسان مخلوق ارزشمند خداوند است . وقتی  شخصی بە گذشتە ی خود می نگرد ،  دو چیز را بە وضوح می بیند خوشبختی و اندوه را.   خوشبختی و اندوه دو چیز کاملا متضاد هستند. اما در عین حال  هر دوی آنها در زندگی انسانها و حیوانات ...

خشمگین هستید؟ شما از عهده آن برمی آید!

هیچ چیز به نوبه خودش خوب یا بد نیست، این ما هستیم که به آن معنا می دهیم. وقتی آتش سرنوشت انسان را رقم زد، آیا می توانست مخرب هم باشد؟ احساسات ما می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد؛ خشم، یکی از متداول ترین آنها.  خشم...