دستە بندی - روانشناسی

اینترنت در زندگی ما

اهمیت اینترنت که به عنوان یک شبکه جهانی شناخته می شود، جدا از این واقعیت که توسعه ارتباطات را آسان کرده باعث پیشرفت در بیشتر زمینه ها، آشنایی ما با دیگر تمدن ها، مطالعه، دسترسی به معلومات و سازماندهی تجارت ها نیز شده...

اهمیت شجاعت 

شجاعت به طور ساده می تواند به شکل “داشتن قدرت در برابر درد و اندوه” تعریف شود. شجاعت همچنین توانایی رفتار با اعتقادات فرد با وجود خطر عدم پذیرش است. شجاعت واقعاً به ما، افراد کمک می کند تا در برابر کسانی که...

خشمگین هستید؟ شما از عهده آن برمی آید!

هیچ چیز به نوبه خودش خوب یا بد نیست، این ما هستیم که به آن معنا می دهیم. وقتی آتش سرنوشت انسان را رقم زد، آیا می توانست مخرب هم باشد؟ احساسات ما می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد؛ خشم، یکی از متداول ترین آنها.  خشم...