Photo by Migratory Birds Team

کودکان بدون همراه: گفت و گویی با جان لوکا روکو

بنا برآخرین دادە های مرکز ملی همبستگی اجتماعی یونان ، دست کم ٤٤١٧ کودک بدون همراه در این کشور زندگی می کنند.  حدود ١٣٠٠ نفر از آنها در خوابگاه ها ، ٧٥٠ نفر در هتل ها  ٣٧٠ نفر در فضاهای امن حاشیە ی کمپ ها و همچنین ١٥٠نفر نیز در خانە های  مستقل تحت حمایت ، زندگی می کنند. این بدان معناست کە تنها نیمی از این کودکان در شرایط امن بە سر می برند.اما دربارەی بقیە هیچ معلوماتی در دست نیست. این در حالی است کە  حتی کودکانی هم کە در خوابگاه ها زندگی می کنند ، از نظر امکانات و خدمات رفاهی و نیز دسترسی بە سیستم آموزشی در شرایط خوبی بە سر نمی برند و نیازمند حمایت بیشتری هستند. 

سازمان بین المللی مهاجرت در یونان یکی از بزرگترین سازمان هایی است کە شش واحد خوابگاهی ویژە ی کودکان بدون همراه را تحت پوشش قرار دادە است. چهار واحد از این خوابگاه ها در شهر آتن قرار دارند. ما تصمیم گرفتیم با آقای جان لوکا روکو، سرپرست سازمان بین المللی مهاجرت در یونان گفت وگو کردە و مطالب بیشتری را از زبان ایشان بشنویم. آقای روکو بر این باور است کە شغلش بە او احساس رضایت قلبی می دهد. زیرا بە گفتە ی وی در این شغل می توان نتایج و آثار کارهای خود را مشاهدە کرد. طبیعتا این کار نیز سختی های خاص خود را دارد. چرا کە تنها کمک رسانی بە انسان ها نیست. بلکە گاهی اوقات پیش می آید کە شما ناچارید با وجود مخالفت با  یکسری از سیاست ها،  باز در اجرای آنها بە دولت ها کمک کنید.  

Gianluca Rocco

آقای روکو از اینکە سازمان های غیردولتی زیادی وجود دارند کە علاقەمند بە فعالیت در این زمینە وبازگشایی خوابگاه های بیشتری  برای کودکان بدون سرپرست هستند، اظهار خوشبینی کرد. در حالی کە بە نظر می آید کە دولت نیز پس از مدت ها بالاخرە یک برنامە ی مشخص برای حل مشکلات کودکان  بدون همراه دارد. 

یکی از موضوعات بسیار مهمی کە می خواستیم دربارە ی آن با ایشان صحبت کنیم موضوع آموزش کودکان بدون همراه بود. مشخصا می خواستیم بدانیم کە آیا سازمان بین المللی مهاجرت با نهادهای آموزشی بین المللی همکاری  دارد یا اینکە آیا اصلا امکان چنین همکاری ای وجود دارد تا کودکان بدون سرپرستی کە در خوابگاه ها زندگی می کنند برای ادامە ی تحصیل بە چنین مدارسی بروند؟

 آقای روکو در پاسخ گفت کە ما دررابطە با مسالە ی آموزش  در حال حاضر فقط بە مدارس دولتی یونان دسترسی داریم. ایشان همچنین افزودند کە عملی کردن این ایدە کار سادە ای نیست اما بە هر حال این ایدە ی جالب را با مسولان سازمان بین المللی مهاجرت در میان خواهد گذاشت. 

ایشان همچنین دربارە ی برنامە ی ایلیوس اطلاعاتی را دراختیار ما قرار دادند و برای ما توضیح دادند کە این برنامە بە کودکان بدون همراه کمک می کند تا در آستانە ی رسیدن بە سن قانونی بتوانند در جامعە ی یونان جذب و ادغام شوند. اینگونە نیست کە فردی  بە محض رسیدن بە ١٨ سالگی در یک روز کاملا مستقل شدە و بە حمایت و پشتیبانی ای کە تا کنون دریافت می کردە، بی نیاز شود. ازین روی ، برنامە ی ایلیوس بە اینگونە افراد در اموری همچون یافتن خانە ، یادگیری زبان یونانی، افتتاح حساب بانکی و غیرە کمک می کند و در کل راه اقامت آنان را در یونان هموار می کند. 

پیش ازملاقات با آقای جان لوکا روکو، پای صحبت چند تن از دختران نوجوانی کە در یکی از خوابگاه های تحت سرپرستی سازمان بین المللی مهاجرت زندگی می کنند، نشستم. زهرا، پانزدە سالە می گوید:” من در این دوران نوجوانی دوست دارم در محیطی رنگارنگ زندگی کنم. اینجا دیوارها همە سفید هستند.حولە ها و ملافە ها نیز همین طور و در واقع بیشتر بە بیمارستان شبیە است تا خوابگاه دختران”. حرفهای آنان را با آقای روکو در میان گذاشتم و ایشان در پاسخ گفت:” اگر شما این درخواست را مطرح کنید، من دستور می دهم رنگ خریداری کنند و دیوارها را نقاشی کنند” او از این فرصت استفادە کردە و از ما خواست تا لیستی ازلوازمی را کە برای رنگ آمیزی و شاداب تر کردن محیط خوابگاه نیاز داریم تهیە کنیم. ما این لیست را فرستادیم و حقیقتا هم  چند هفتە بعد آمدند و همە ی دیوارها را رنگ آمیزی کردند. حالا  رنگ دیوار اتاق ها  سبز روشن ، بنفش  و  همچنین رنگ دیوارهای سالن  بنفش روشن است. بسیار بهتر از قبل.  

Photo by Migratory Birds Team