Photo by Elias Sharifi

مرزهای نامرئی 

با قدم زدن درسطح شهر، در دل روزمرگیهایمان ، همە ی ما  بە آدم های متفاوتی برخوردەایم ، آدمهایی عجیبی کە بە با دیدنشان حس ترس و خطر بە ما دست می دهد. اما این  حس ترس آیا بە خاطر  هویت آن افراد است ؟ یا شاید بدان دلیل است کە برای ما ناشناسند و ما با پیش زمینە های ذهنی خود فکر می کنیم.

با اصطلاح (( مرزهای نامرئی )) ما دربارە ی آن دستە از شاخصە هایی صحبت می کنیم کە افراد خارجی ، توریست ها ، مهاجرین و پناهندگان را از مردم م بومی کشوری کە بە آن رسیدە اند، دور نگە می دارند. زبان، عقاید سیاسی، دین و فرهنگ یکی از نمونە های این مرزها هستند. اما مرئی نیستند. 

ماجراها و تجربیات افرادی کە کە ما با آنها گفت و گو کردە ایم از تنش ها و بحرانهایی می گویند کە یک فرد بە محض ورود بە یک جامعە ی جدید با آنها روبەرو خواهد شد. 

خانم ت، یک توریست در آتن است ، بە عنوان زنی از دین دیگری کە  دارای ظاهری متفاوت است و لباسهای متفاوت و سنبل ها و نماد های فرهنگ بومی خود را می پوشد اینجا احساس عجیبی بە او دست دادە است و تا جایی کە برخی اوقات برایش لذتبخش نیز هست.  

خانم خ ، کە  اهل کشور دیگری است و بە طور موقت در یونان زندگی می کند، در برقراری ارتباط با دیگران با مشکلاتی روبەرو بودە است. هنگام نیاز بە خدمات درمانی ،  سیستم پیچیدە ی بهداشت و درمان اینجا در او احساس کلافگی و سردرگمی ایجاد کردە است. دلیل دیگر این احساس سردرگمی عدم اطلاع ازقوانین و حقوق خود است. برای یافتن محل اقامتش با مشکل مواجه شد، چون محلە های متفاوت آتن را نمی شناخت. همچنین ایشان این مطلب را نیز با ما در میان گذاشت کە بە دلیل اقامت در یک کشور خارجی برخی اوقات احساس تنهایی و ناامنی کردە است. 

آقای م، پناهندە ای است  کە در آتن زندگی می کند. اغلب اوقات کە در شهر قدم می زند، بە عنوان یک خارجی قضاوت شدە و با او رفتار می شود. و این بە دلیل ظاهر و زبان  متفاوت و پوششی است کە در تناسب با دین وی می باشد. احساس می کند کە از فرصت های برابر با سایر ساکنین محلی برای تغییر در وضعیت اقتصادی خود برخوردار نیست. 

عدم وجود  اطلاع رسانی کافی در رابطە با اینگونە انسان ها و  تبلیغاتی کە در شبکە های مجازی و یا در خلال بازیهای سیاسی احزاب  منتشر می شوند این مرزها را پررنگ تر می کنند. مرزهای نا مرئی  قادرند تا مشکلات بسیار بزرگتری را بە وجود بیاورند. مشکلاتی همچون رفتارقضاوت گرایانە، تفکر منفی یا نژادپرستی ممکن است موجب وقوع جنایت شوند. 

اگر بە همین روال ادامە دهیم، همچنان برای یکدیگر بیگانە  باقی خواهیم ماند. بهترین روش برای فروریختن این مرزها، گشترش آموزش دربارەی  فرهنگ ها و زبان های متفاوت، احترام متقابل، شرکت در فعالیت هایی کە ادغام اجتماعی را تقویت می بخشند و بهبود امکان ایجاد ارتباط  می باشد. 

اینگونە خواهیم توانست افکار و عقاید  خود را با دیگران بە اشتراک بگذاریم، فرهنگ خود را بە دیگران معرفی کنیم و در نهایت بە ایجاد فضای چند فرهنگی  در درون جامعە اقدام کنیم. 

انسانهایی کە بە کشورهای دیگر می آیند،  بیگانە نیستند. مردم بومی می توانند بە آنها بیشتر نزدیک شوند. همە ی ما در قبال فروریختن این مرزها مسئولیم تا چهرە ی واقعی افراد دیگر را ببینیم و با واقعیت ها روبەرو شویم. می توانیم فرهنگ ها و ادیان و زبان های و تجربیات  متفاوت را کشف کردە و لحظە هایمان را با یکدیگر بە اشتراک بگذاریم.

الیاس شریفی