“خانوادە ی مدرن” سریالی کە خانوادە ی من را بە هم  پیوند داد

سریال “خانوادە ی مدرن” یک سریال کمدی دربارە ی زندگی سە خانوادە ی اهل کالیفرنیاست کە  سعی دارند تا  با روش های منحصر بە فرد خود با کودکان و همسران و مشاغل خود برخورد کنند کە اغلب  این نحوەی برخورد خاص لحظە های طنزآمیز وخندە داری را خلق می کند. 

در این سریال خانم سوفیا ورگارا بازیگر آمریکایی کملبیایی تبار در نقش گلوریا دلگادو پریتشت و بازیگر وخوانندە ی آمریکایی خانم سارا هیلاند در نقش هالی دانفی و خانم جولی باون در نقش کلر دانفی بە مدت سە دهە بە ایفای نقش می پردازند. این سریال شامل ١١ فصل و ٢٥٠ قسمت است. اولین قسمت از این سریال در ٢٣ سپتامبر سال ٢٠٠٩ پخش شد. در هر قسمت خانوادە با مشکلات متفاوتی رو بە رو می شود، اما در نهایت از یکدیگر حمایت می کنند.  

ممکن است کە تعجب کنید کە چرا در این مورد می نویسم. و دلیل اهمیت آن چیست؟ 

وقتی ٩ سالە بودم، اولین قسمت این سریال را همراه با خانوادەام تماشا کردم. همە روبروی تلویزیون نشستە بودیم و سریال را با دقت دنبال می کردیم و می خندیدیم. اما اکنون بە تازگی فصل یازدهم آن را بدون خانوادە ام دیدە ام و این مسالە بسیار روی روحیە ی من تاثیر منفی ای داشت و باعث شد کە اشک در چشمانم حلقە ببندد. سریالی کە شما در حلقە ی کسانی کە دوستشان دارید بە تماشای آن نشستە اید. هم اکنون بسیار دور دست بە نظر می رسد. 

این سریال بر نزدیکی من با خانوادە ام تاثیر زیادی داشتە است و ما هموارە در شرایط  دشوار حامی یکدیگر هستیم و مرتبا با هم از طریق تماس ویدیویی ملاقات می کنیم و با یکدیگر مشورت کردە و راهنمایی می گیریم. ما همە چیز را با هم در میان می گذاریم چرا کە بە یکدیگر  اعتماد متقابل  داریم. و این آن چیزی است کە خانوادە ها را  از هر چیز دیگری متمایز می سازد. 

راه های متفاوتی برای تشکیل و رشد یک خانوادە وجود دارد. بە عنوان مثال می توان بە  تمایلات  مشترکی کە از وجود آنها بی خبر بودە ایم  پی ببریم و با کمک  یکدیگر با  چالش های جدید روبرو شویم. اما این کار بە زمان و کار بسیار زیادی نیاز دارد. خانوادە یعنی همین 

“خانوادە ی مدرن” نشان می دهد کە خانوادە ی شما هر چقدر هم کە از یکدیگر دور باشند، باز می توانند بە شما برای ادامە ی مسیرتان  انرژی و قوت قلب بدهند. در این سریال هموارە این جملە تکرار می شود کە: قهرمان خانوادە ی من، همان خانوادە ی من است و دلیل آن ، با هم بودن ماست”  

بە همە ی شما  دیدن این سریال را کە در پلاتفرم های اینترنتی در دسترس همگان قرار دارد، توصیە می کنم. 

خانوادە برای همیشە.  

“Modern Family” 
سریال تلویزیونی  (2009-2020)
امتیازبندی: 8.4/10 
تعداد  فصل ها: ١١ فصل 
تعداد  قسمت ها: ٢٥٠ قسمت  

مرتضی رحیمی