Syntagma Sq., Athens, December 2020

کریسمس بدون کورونا مبارک!

 کریسمس یکی از اعیاد بزرگ در دنیاست و هر ساله مردم از سراسر جهان از ماه نوامبر خانه ها، خیابانها و فروشگاه های خود را تزیین می کنند. لذت خرید هدیه برای دوستان وعزیزان یک لذت خاص و هیجان انگیز است. این حس گرم روزهای کریسمس  چنان جادویی است که واقعاً می شود آن را اعماق درون خود لمس کرد.

 هنوز دسامبر گذشته را به یاد دارم. تصاویری پر نشاط  و مفرح از مردمی کە به همراه خانواده هایشان برای خرید هدایای کریسمس در خیابان ها بودند. زوج ها دست در دست هم ، بدون نیاز بە رعایت فاصلە ی اجتماعی و  پوشیدن ماسک قدم می زدند.

 همە ی خیابان های آتن  با ریسە های تزیینی و نورهای رنگارنگ چراغانی شدە بود. مردم برای تهیە ی شیرینی های سنتی همچون ملوماکارونا و .. در قنادی هایی کە بوی شیرین شکر در فضای آنها موج می زد ، صف کشیدە بودند.

کریسمس نزدیک است اما متاسفانە می توان گفت کە امسال هیچ چیز همچون گذشتە نیست. خیابانها سرد و خالی هستند. تزیینات امسال میدان سینداغما بسیار بیشتر از پارسال است. بە غیر از  میدان سینداغما همە ی مراکز محلات مختلف نیز چراغانی و تزیین شدە اند. عکاسی از این مناظر بسیار فوق العادە است اما شوربختانە این امکان وجود ندارد. چرا کە بایستی مقررات شدیدی را رعایت کنیم. مردم بە خاطر ترس از ویروس کرونا و مقررات قرنطینە و محدودیت های شدید عبور و مرور بعد از ساعت ٩ شب، از خانە های خود بیرون نمی آیند.

Syntagma Sq., Athens, December 2019

امسال بازار هدایای کریسمس متفاوت از قبل است. گفتە شدە کە فروشگاه ها بستە خواهند بود با این وجود بە دلیل حجم بالای خدمات ارسال پستی، اجازە دادە شدە کە اجناس و خریدهای سفارش دادە شدە ی خود را از فروشگاه ها تحویل بگیریم.

بە این مکانیزمklik-away  گفتە می شود و تا هفتم ژانویە ادامە خواهد داشت. فردی کە خرید خود را از طریق تلفن یا اینترنت سفارش دادە، اجازە دارد خودش بە تنهایی بە فروشگاه مربوطە مراجعە کردە و کالای خریداری شدە ی خود را تحویل بگیرد. این انصاف نیست. چون بچە ها یکسال تمام منتظر این روزها بودند تا با والدین خود برای خرید هدیە بە بازار بروند. اما متاسفانە امسال این امکان وجود ندارد.

این وضعیت مرا ناراحت می کند . چون عید کریسمس یکی از اعیاد بسیار دوست داشتنی من است. پارسال  وقتی از میدان سینداغما تا خانە را قدم می زدم و خوشبختی و لبخند را در چهرها ی مردم ذوق زدە را می دیدم،  این حس جادویی را لمس کردم.

دعا میکنم این بحران جهانی بە زودی پایان یابد تا همگان بتوانند این عید دوست داشتنی را جشن بگیرند.

برای آنهایی کە مثل من تمام سال را منتظر روزهای کریسمس بودند متاسفم و برای همە ی شما دعا می کنم  عید کریسمس را در کمال تندرستی و بە دور از ویروس  کرونا باشید.

مرتضی رحیمی