دستە بندی - تحصیلات

تابستان سرد در افغانستان

سال 2016 وقتی کلاس هشتم بودم با مصطفی به مدرسه می رفتیم و درس من بهتر از او بود و میتوانستم با اینکه مصطفی پسر بازی گوشی بود به او در یادگیری درس ها کمک کنم . یک روز مثل همیشه وقتی از کار سر زمین کشاورزی برگشتیم او رفت...

#TF4Women: یک برنامه توانمندسازی برای زنان پناهنده

امروزه زنان-و به ویژه زنان پناهنده و پناهجو-همچنان در مورد فرصتهای شغلی خود مورد تبعیض قرار می گیرند ، چیزی که همه ما باید برای مبارزه با آن تلاش کنیم. این همان چیزی است که Techfugees ، یک سازمان خیریه متولد شده در...

پیامی برای جوانان

همه چیز از زمان آمدن کووید-19 در سال گذشته بسیار سخت تر شده است. اما ویروس کرونا تنها مسئله ای نیست که یونان با آن مقابله کند. بی عدالتی در همه جا حاکم است و از آن گریز نیست. در سال گذشته شاهد بسیاری از حوادث غم انگیز...