دستە بندی - تحصیلات

مرکز ادغامِ مهاجرانِ شهرداریِ آتن

از بهارِ سالِ ۲۰۱۸ و به منظورِ آسان تر کردنِ ادغامِ مهاجران و پناهندگان، مرکزِ ادغامِ مهاجرانِ شهرداری آتن واقع درخیابانِ (مِزُنُوس & پساروُن) درمنطقۀ مِتاکسوُرگیو فعالیت می کند. هدف ازایجادِ چنین مراکزی ارائۀ...

جوانان با استعداد پشت پرده شکسپیر 

شما فکر میکنید تئاتر به معنای جوانان است ؟فقط یک صحنه از مراحل خسته کننده زندگی است ،با زمینه موسیقی و لباسهای رنگارنگ؟ پس نمی‌دانید که شما تجربه های واقعا قدرتمند ،جذاب و دلگرم کننده را از دست می‌دهید. در اطراف جهان...

پلتفُرمِ همکاریِ اُنلاین  XENIUSnet

به طور سُنتی، یونانیان مهمان نوازی را یک رابطۀ مقدسِ پذیرش – دوستی می دانستند و معتقد بودند که غریبه ها افرادِ مقدس و محترمی هستند که تحتِ حمایت  زئوس * هستند. به عنوانِ میزبان، با حُسن نیت از غریبه ها  در خانه...