دستە بندی - تحصیلات

To new beginnings

به سوی آغازی تازه: اولین باری که در یونان به مدرسه رفتم

یک پایان، چیزی جز شروعی جدید نیست. با اشتیاق به استقبال پاییز و سال تحصیلی جدید رفتم. اکنون زمان آن است که با دوستان خود برای خرید کیف مدرسه، لباس فرم و لوازم التحریر بروید. اولین روز مدرسه سرگرم کننده ترین است زیرا...

پیامی برای جوانان

همه چیز از زمان آمدن کووید-19 در سال گذشته بسیار سخت تر شده است. اما ویروس کرونا تنها مسئله ای نیست که یونان با آن مقابله کند. بی عدالتی در همه جا حاکم است و از آن گریز نیست. در سال گذشته شاهد بسیاری از حوادث غم انگیز...

مرکز ادغامِ مهاجرانِ شهرداریِ آتن

از بهارِ سالِ ۲۰۱۸ و به منظورِ آسان تر کردنِ ادغامِ مهاجران و پناهندگان، مرکزِ ادغامِ مهاجرانِ شهرداری آتن واقع درخیابانِ (مِزُنُوس & پساروُن) درمنطقۀ مِتاکسوُرگیو فعالیت می کند. هدف ازایجادِ چنین مراکزی ارائۀ...