Artwork by Razeyeh Husseini

بیست خاطرە  از دوران انتشار بیست شمارە ی گذشتە ی ” پرندگان مهاجر” کە هرگز فراموششان نخواهیم کرد.

١شبهایی را کە  دم در خیمە هایمان  می نشستیم و مقالات خود را آمادە می کردیم. 

٢لحظە ای را کە در یک کافی شاپ  نشستە بودیم و دربارەی اسم روزنامە بحث و گفتگو می کردیم و همگی بە اتفاق آرا  نام ” پرندگان مهاجر” را انتخاب کردیم. 

٣وقتهایی کە برای جذب اعضای جدید بە همە ی خیمە ها و کانکس های  کمپ سر می زدیم. 

٤انتشار اولین شمارە ی روزنامە در آپریل ٢٠١٧. بزرگترین دستاورد ما تغییر دیدگاه مردان افغان نسبت بە توانایی های زنان بود، چرا کە گروه اولیە ی ما را دختران تشکیل می دادند. 

٥اولین باری کە دختر و پسری افغان با همکاری یکدیگر یک مقالە نوشتند. 

٦روزی کە از چاپخانە بازدید کردیم و اولین نسخە های شمارە ی ٦ روزنامە را داغ داغ تحویل گرفتیم. 

٧اینکە هر بار بە مناسبت نوشتن اولین مقالە ی هر یک از اعضا جشن می گیریم. 

٨بازدید از جشنوارە ی Schoolwave برای لذت بردن از موسیقی وعکاسی از هنرمندان گروه موسیقی و انجام مصاحبە با آنها  برای شمارە ی دهم روزنامە. 

٩جلسات هیات تحریریە کە دور میز بزرگی در مرکز نوجوانان شبکە ی دفاع از حقوق کودکان برگزار می شود و ما در آنجا نظرات خود را بیان می کنیم و دربارەی ایدە های گوناگون بە بحث و گفتگو می پردازیم 

١٠مراسم معرفی روزنامە ی ما در دانشگاه پوندیو در آتن کە در قالب برنامە ی CODES  درماه اکتبرسال ٢٠١٨ برگزار شد. 

١١دریافت تقدیرنامە از انجمن ادبیات زنان  در ماه دسامبر ٢٠١٨  

١٢مصاحبە هایی کە با کاندیداهای شورای شهر آتن در ماه می سال ٢٠١٩ انجام دادیم. 

١٣خوشحالی و شادی مان پس از هر بار دست گرفتن یک شمارە ی جدید.  

١٤کنفرانس یک روزە ی ” پرندگان مهاجر آمدەاند کە بمانند: تجربیات، چالش ها و چشم اندازها” این کنفرانس کە بە روزنامە ی ما اختصاص داشت در اکتبر ٢٠١٩ در iMEdD  برگزار گردید.  

١٥-اینکە ما هر بار بە اعضای جدیدمان خوشامد می گوییم و پس از مدتی  کە آنها برای پیوستن بە خانوادەهایشان جمع ما را ترک می کنند ، بایستی با آنها خداحافظی کنیم. اما با این حال ما همچنان خود را اعضای یک گروه می دانیم.  

١٦اینکە غذاهای سنتی کشورهای مختلف را امتحان کردیم تا دربارە ی آنها در شمارە ی هفدهم روزنامە مطلب بنویسیم. 

١٧اینکە ما از مخاطبین روزنامەی خود با خبر می شویم کە از جنبە های مختلف  از روزنامە ی ما استفادە می کنند. برخی برای تولید محصولاتشان، برخی برای آموزش زبانهای  خارجی و برخی نیز از آن بە عنوان ابزاری در درمان بیماری های روحی و روانی بهرە می گیرند. 

١٨فعال شدن سایت ما در سال ٢٠٢٠  

١٩رابطە ای کە ما بە عنوان اعضای یک گروه با یکدیگرداریم.این گروه متشکل از بهترین دوستان ما و بە مانند خانوادەی بزرگی برای همە ی ماست. اعضای قدیمی تر بە اعضای جدید کمک می کنند.همە ی اعضای گروه بە یکدیگراعتماد دارند و وقتی یکی از اعضای گروهمان را در مراسم و یا پروژەی دیگری می بینیم، می دانیم کە یکی از خود ما برای حمایت از ما در آنجا وجود دارد. 

٢٠لحظە شماری برای جلسات آنلاین گروه در طول دوران قرنطینە در سال ٢٠٢٠  

پرندگان مهاجر

Add comment