آیا از حقوق خود آگاهی دارید؟

  • “بعضی اوقات کودکان در افغانستان ، بە دلایل امنیتی امکان رفتن بە مدرسە را ندارند.” آیا می دانید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک همە ی کودکان حق رفتن بە مدرسە را دارند. درهر کشوری دولت بایستی تدابیری را در پیش بگیرد تا کودکان امکان رفتن بە مدرسە را داشتە باشند و پروسە ی آموزش آنها قطع نشود. ( مادە ی ٢٨ )
  • “من از معلم خواستم کە مطالبی  را بە زبان انگلیسی بە من توضیح دهد. اودر پاسخ گفت:” اینجا کشور من است، اینجا شهر من است، اینجا کلاس من است و تو بایستی یونانی یاد بگیری.” آیا می دانید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، همە ی کودکان حق دارند از فرصت های برابر در فضای مدرسە برخوردار باشند. همچنین کودکانی کە جزو اقلیت ها هستند حق استفادە از زبان خود را کنند. ( مادە ی ٢٨ و ٣٠ )
  • “بعضی از مردم کوچە و خیابان دربارە ی  پوشش حجاب من نظر می دهند”. آیا می دانید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان حق دارند آزادانە فکر کنند و بە دین و مذهب خود ایمان داشتە و افکار و عقاید خود را ابراز کنند. کافی است کە حقوق دیگران را محترم بشمارند. ( مادە ی ١٣ و ١٤ )
  • “گاهی اوقات بە کودکان اجازە ی صحبت یا پرسشگری در رابطە با روابط عاطفی ، جنسی و مذهبی دادە نمی شود.” آیا می دانید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک همە ی کودکان حق دارند کە آزادانە نظر خود را در رابطە با هر موضوعی کە بە آنها مربوط می شود، ابراز کنند. ( مادە ی ١٢ )
  • “کودکان وقت کافی برای بازی کردن ندارند. چرا کە تمام وقتشان صرف فعالیت های فوق برنامە ی  آموزشی می شود و همچنین بایستی هر روز تکالیف روز آیندە را نیز انجام دهند.” آی می دانستید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک همە ی کودکان  حق دارند اوقات فراغت داشتە باشند ومشغول بازی و تفریح و بە کارهای مورد علاقە ی خود بپردازند. ( مادە ی ٣١ )

پرندگان مهاجر