یکی هستیم

تا کی بایستی درخبرها دربارە ی آمار  قربانیان و مجروحین بیگناه بشنویم؟

در تاریخ ١٥ مارس در شهر کرایسچرچ در کشور نیوزلند حملە ای بە دو مسجد صورت گرفت کە عامل آن  یک تروریست  جنایتکار اهل کشور استرالیا بود. در نتیجە ی این حملە ٤٩ نفر کشتە شدە و تعداد بسیاری نیز مجروح شدند. هدف وی از این کار توقف ورود مهاجرین مسلمان بە این کشور عنوان شده است.  بنا بر بیانیە ی ٧٤ صفحە ای  بردون تاراد  یکی از انگیزە های این قاتل برای انجام چنین جنایتی، انتقام  خون دختر ١١ سالە ی سوئدی بە نام  ابا اکرلود بودە است کە توسط تروریست های مسلمان بە قتل رسید. 

متاسفانە آتش نفرت و دشمنی مابین مسلمانان تندرو و مسیحیان تندرو از صدها سال بە این سو وجود داشتە و تا کنون خاموش نشدە است. تنها وجە مشترک این جنایات و قتل ها  این است کە  همیشە این انسانهای بی گناه  هستند کە کشتە و مجروح می شوند. 

حملە ی مسلحانە  در تاریخ ٢٢ جولای سال ٢٠١٦ در شهر موناکو در ایالت باواریای آلمان  توسط جوان ١٨ سالە ی  ایرانی-آلمانی  نوید علی سنبلی، حملە با قمە بە مدرسە ای در کرونان در غرب سوید در تاریخ ٢٢ اکتبر سال ٢٠١٥ توسط جوان ٢١ سالە ی سوئدی بە نام آنتوان لودین پترسون ، حملە با کامیون در مرکز شهر استکهلم در تاریخ ١٢ آپریل ٢٠١٧ توسط مرد ازبک تبار ٣٩ سالە ای بە نام رحمت عقیلوف ، حملات در شهر های کاکاسون و ترب در جنوب فرانسە در تاریخ ٢٣مارس ٢٠١٨ توسط مرد ٢٦ سالە ی مراکشی بە نام رضوان لاکدیم و در نهایت حملە با اسلحە ی شکاری در محوطە ی کلیسای کیزلیار در روسیە  تنها شمار اندکی از این حوادث تروریستی در سالهای اخیر هستند کە در نتیجە ی  این جنایات بیش از ٧٠  انسان بیگناه کشتە شدە و تعداد بسیار زیادی نیز مجروح شدە اند این در حالی است کە  پوشش خبری این حوادث از طرف رسانە ها بە اندازە ی کافی نبودە است. 

پس از حملە ی  نیوزلند  نخست وزیر این کشور  خانم جاسیدا آردرن در نطق خود آشکارا عامل این حملە یعنی بردون تاراد را یک تروریست معرفی کرد و مردم را با گفتن (( همە ی ما یکی هستیم )) دعوت بە اتحاد کرد. 

آیا بە راستی یکی هستیم؟ کی همە ی ما یکی می شویم؟ کی آن روزی خواهد رسید کە هیچ مرزی بین کشورها نباشد؟

کی منافع و مصلحت های  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر وجود نخواهند داشت؟  کی همە ی ما با هم خواهیم بود؟ کی آن روزی خواهد رسید کە یک انسان را دیگر بە خاطر رنگ پوست یا بە خاطر خدایی کە  پرستش می کند یا بە خاطر کشور زادگاهش قضاوت نکنیم؟ 

کی یکی خواهیم شد؟ 

محمد الریفای